หน้าแรก

sli03
png_20230103_201259_0000
previous arrow
next arrow
1696231021242
1696231016963
1696231012625
1698917371352
1698917338464
1698917310675
1698917308294
1698917296816
1698917251638
1699283376124
1699283369875
1699283368229
1699283364461
1699283379328
1699349656435
1699630660657
1699630657337
ทัศนศึกษา ป22
ประชุมผู้ปกครอง2
1699864090907
1699864084358
1700033898957
1700376980301
1700366341319
1700380634778
1700467977221
1700467970075
1700811299085
1700811293243
1700811287353
1701016692587
1701068527358
1701144393918
1701268624404
1701268848651
previous arrow
next arrow
ผอ
_ITA2566

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1
จัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนรัฐบาล
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

พื้นที่ ในเมือง(กาดหลวง)

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่ในเมือง
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
***แผนที่ (MAP)***

พื้นที่ สันต้นเปา

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

สำนักงานใหญ่
สามารถติดต่องานได้ในเวลาราชการ
***แผนที่ (MAP)***

World-Class Standard School "โรงเรียนมาตรฐานสากล"

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

จุดเน้น

วิชาการ  วิชาชีพ
วิชาชีวิต  วิชาจิต
ภาวนา  ภาษา
และเทคโนโลยี

ปรัชญา

ความรู้
คู่คุณธรรม

คำขวัญ

มารยาทดี
มีวินัย
ใฝ่ศีกษา

คติพจน์

สุโขปัญญา
ปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา
ก่อให้เกิดสุข

อัตลักษณ์


รักสะอาด
มารยาทดี

เอกลักษณ์


เป็นผู้รอบรู้
เชิดชูคุณธรรม

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.