หน้าแรก

png_20230103_201259_0000
World-Class
ป้าย ip (420x120)
ป้าย ip (300x100cm) ในเมือง
ป้าย ip (420x120)
previous arrow
next arrow
1710808994953
1710979204375
1711014739721
1711014736925
1711017647761
1711031319573
117.อบรมครูจิม อบ.ปจจ
1711941565139
1712662666951
1712638023544
1712917481954
1715171127972
1715171122262
1715646464913
1715646476184
1716307400116
1716285265976
1716285264347
1716285262545
1716535594633
1716791996254
1717552880404
1717927050837
1718281251043
1719201845573
1719201843153
1719331132350
1719331129241
1719331113145
1719802617264
1719802606447
1719802593832
1719901687211
1719888501130
1720046294500
1720244077572
1720450480962
1720450482156
1720450483361
1720450484509
1720450500260
1720507863602
1720967719105
1720967716807
1720967679113
1720967674363
1720967672289
1720967670068
1720967667980
1720967665740
1720967663182
1720967659766
1720967657288
1720967655181
1720967653174
1720967651254
1720967649170
1720967645617
previous arrow
next arrow
_ITA2566

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1
จัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนรัฐบาล
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

พื้นที่ ในเมือง(กาดหลวง)

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่ในเมือง
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
***แผนที่ (MAP)***

พื้นที่ สันต้นเปา

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

สำนักงานใหญ่
สามารถติดต่องานได้ในเวลาราชการ
***แผนที่ (MAP)***

World-Class Standard School "โรงเรียนมาตรฐานสากล"

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

จุดเน้น

วิชาการ  วิชาชีพ
วิชาชีวิต  วิชาจิต
ภาวนา  ภาษา
และเทคโนโลยี

ปรัชญา

ความรู้
คู่คุณธรรม

คำขวัญ

มารยาทดี
มีวินัย
ใฝ่ศีกษา

คติพจน์

สุโขปัญญา
ปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา
ก่อให้เกิดสุข

อัตลักษณ์


รักสะอาด
มารยาทดี

เอกลักษณ์


เป็นผู้รอบรู้
เชิดชูคุณธรรม

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.