หน้าแรก

นายพิษณุ คามวาสี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ฝ่ายงานบริหารวิชาการ

นางสาวนิศากร ขันใจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นายฐปนนท์ ใจกล้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ฝ่ายงานบริหารบุคคล

นายยศวริศ สิงหราช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1
จัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนรัฐบาล
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

พื้นที่ ในเมือง(กาดหลวง)

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่ในเมือง
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย (อนุบาล 2 , อนุบาล 3)
***แผนที่ (MAP)***

พื้นที่ สันต้นเปา

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา
เปิดทำการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

สำนักงานใหญ่
สามารถติดต่องานได้ในเวลาราชการ
***แผนที่ (MAP)***

World-Class Standard School "โรงเรียนมาตรฐานสากล"

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

จุดเน้น

วิชาการ  วิชาชีพ
วิชาชีวิต  วิชาจิต
ภาวนา  ภาษา
และเทคโนโลยี

ปรัชญา

ความรู้
คู่คุณธรรม

คำขวัญ

มารยาทดี
มีวินัย
ใฝ่ศีกษา

คติพจน์

สุโขปัญญา
ปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา
ก่อให้เกิดสุข

อัตลักษณ์


รักสะอาด
มารยาทดี

เอกลักษณ์


เป็นผู้รอบรู้
เชิดชูคุณธรรม