การรับนักเรียน

อัปเดท 6/3/2564 มีการปรับเปลี่ยนวันเวลา เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้น ตามภาพด้านบน
โดยแก้ไขตาม คำสั่งที่ ศธ.04006/ว632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดอยู่ใน “เมนูหลัก” ด้านบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ MEP อนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ MEP ป.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียน IEC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ IEC ป.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียน ICC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ ICC ป.1

ประกาศ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก  ห้องเรียน MEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือก MEP อนุบาล2

ประกาศ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก  ห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือก MEP ป.1

ประกาศ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก  ห้องเรียน IEC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือก IEC ป.1

ประกาศ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก  ห้องเรียน ICC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือก ICC ป.1