กิจกรรมรับขวัญน้องน้อย 2567

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนสายชั้นปฐมวัยร่วมกิจกรรม รับขวัญน้องน้อย ภายใต้โครงการวิถีพุทธ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพผู้เรียน ปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ที่มีแบบอย่างในการดำรงชีวิต การแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของครูแก่นักเรียน พี่และน้อง ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ในสถานศึกษา ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รู้จักเสียสละ เป็นผู้ให้และผู้รับ ทำให้เป็นเด็กดี คนเก่ง มีความสุข และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.