บุคลากร ป.6

นายวรวุฒิ ตุ้ยดง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ป.6/8
นายทวีพงษ์ จันธิมา ครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวเกื้อหทัย กาชัย ครูประจำชั้น ป.6/2
นายชยพล ต๊ะหล้า ครูประจำชั้น ป.6/3
นางรติพร วินิจมโนกุล ครูประจำชั้น ป.6/4
นางพรพิมล ไชยนันท์ ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวกัลยา แต่งตั้ง ครูประจำชั้น ป.6/6
นายเอกพงษ์ ขันทะ ครูประจำชั้น ป.6/7
นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุล ครูประจำชั้น ป.6/7
นายนิรุตต์ ชัยมณี ครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาวนภัสสร อ่อนหวาน ครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวปรียา โนกันต์ ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวภัคภร สมุทรคุปติ์ ครูประจำชั้น ป.6/3
นางปราณปรีญา พรมปัน ครูประจำชั้น ป.6/4
Miss.Ayessa May Olino Azores ครูประจำชั้น ป.6/6
Mr.Chandramohan Sharma ครูประจำชั้น ป.6/8
Miss.Kristjana Ndoka ครูประจำชั้น ป.6/9
นางกรวิภา กุลกานต์ปฐม ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/8
นางสาวพัทธมน สิทธิ ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/9