บุคลากร ป.6

นายวรวุฒิ ตุ้ยดงหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายทวีพงษ์ จันธิมาครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวปรียา โนกันต์ครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวเกื้อหทัย กาชัยครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวสุดารัตน์ สาแหละครูประจำชั้น ป.6/3
นางรติพร วินิจมโนกุลครูประจำชั้น ป.6/4
นางสาวสุกัญญา พลหาญครูประจำชั้น ป.6/4
นางพรพิมล ไชยนันท์ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวกัลยา แต่งตั้งครูประจำชั้น ป.6/6
Miss.Aimee Marcelino Macavintaครูประจำชั้น ป.6/6
นายเอกพงษ์ ขันทะครูประจำชั้น ป.6/7
นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลครูประจำชั้น ป.6/7
นายวรวุฒิ ตุ้ยดงครูประจำชั้น ป.6/8
Mr.Chandramohan Sharmaครูประจำชั้น ป.6/8
นางกรวิภา กุลกานต์ปฐมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/8
นางประภารัตน์ วัฒนาครูประจำชั้น ป.6/9
Miss.Minette Anover Valdezครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาวพัทธมน สิทธิผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/9

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.