บุคลากร ป.6

นายวรวุฒิ ตุ้ยดง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายทวีพงษ์ จันธิมาครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวเกื้อหทัย กาชัยครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวปรียา โนกันต์ครูประจำชั้น ป.6/2
นายชยพล ต๊ะหล้าครูประจำชั้น ป.6/3
นางสุทธิกานต์ ไชยขันธ์ครูประจำชั้น ป.6/3
นางรติพร วินิจมโนกุลครูประจำชั้น ป.6/4
นางสาวภัคภร สมุทรคุปติ์ครูประจำชั้น ป.6/4
นางพรพิมล ไชยนันท์ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวกัลยา แต่งตั้งครูประจำชั้น ป.6/6
Miss Aimee Marcelino Macavintaครูประจำชั้น ป.6/6
นายเอกพงษ์ ขันทะครูประจำชั้น ป.6/7
นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลครูประจำชั้น ป.6/7
นายวรวุฒิ ตุ้ยดงครูประจำชั้น ป.6/8
Mr.Chandramohan Sharmaครูประจำชั้น ป.6/8
นางกรวิภา กุลกานต์ปฐมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/8
นายนิรุตต์ ชัยมณีครูประจำชั้น ป.6/9
Miss Minette Anover Valdezครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาวพัทธมน สิทธิผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/9