บุคลากร ป.6

นางสาวจรูญศรี มูลสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ป.6/6
นางจีรพร จันทร์ต๊ะวงศ์ครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวเกื้อหทัย กาชัยครูประจำชั้น ป.6/2
นายเอกพงษ์ ขันทะครูประจำชั้น ป.6/3
นายชยพล ต๊ะหล้าครูประจำชั้น ป.6/4
นางรติพร วินิจมโนกุลครูประจำชั้น ป.6/4
นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์ครูประจำชั้น ป.6/5
นางขวัญหทัย จินะราชครูประจำชั้น ป.6/5
นางพรพิมล ไชยนันท์ครูประจำชั้น ป.6/7
นายวรวุฒิ ตุ้ยดงครูประจำชั้น ป.6/8
นายนิรุตต์ ชัยมณีครูประจำชั้น ป.6/9
นางสาวนภัสสร อ่อนหวานครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวปรียา โนกันต์ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวภัคภร สมุทรคุปติ์ครูประจำชั้น ป.6/3
นายชาญยุทธ ตาแก้วครูประจำชั้น ป.6/6
นางสาวปราณปรีญา สายทองครูประจำชั้น ป.6/7
Miss.Ayessa May Olino Azoresครูประจำชั้น ป.6/6
Mr.Chandramohan Sharmaครูประจำชั้น ป.6/8
Mr.Md Mafijul Islamครูประจำชั้น ป.6/9
นางกรวิภา กุลกานต์ปฐมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/8
นางสาวพัทธมน สิทธิผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/9