บุคลากร ป.6

 

นายวรวุฒิ ตุ้ยดงหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายทวีพงษ์ จันธิมาครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวเกื้อหทัย กาชัยครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาววรากร ชินะกุลครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวสุดารัตน์ สาแหละครูประจำชั้น ป.6/3
นายภูมิรพี พรมสีครูประจำชั้น ป.6/3
นางรติพร วินิจมโนกุลครูประจำชั้น ป.6/4
นายเอกพงษ์ ขันทะครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลครูประจำชั้น ป.6/5
นางพรพิมล ไชยนันท์ครูประจำชั้น ป.6/6
นางสาวสุกัญญา พลหาญครูประจำชั้น ป.6/6
นางสาวกัลยา แต่งตั้งครูประจำชั้น ป.6/7
Miss.Aimee Marcelino Macavintaครูประจำชั้น ป.6/7
นายวรวุฒิ ตุ้ยดงครูประจำชั้น ป.6/8
Mr.Chandramohan Sharmaครูประจำชั้น ป.6/8
นางกรวิภา กุลกานต์ปฐมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/8
นางประภารัตน์ วัฒนาครูประจำชั้น ป.6/9
Miss.Joie Luna Mavidaครูประจำชั้น ป.6/9
นายศักดิพงศ์ มณีวงศ์ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.6/9
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.