กฐินพระราชทานวัดพระแก้ว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรัยนอนุบาลเชียงราย ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย