กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย(ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมี น.ส.นิศากร ขันใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมีคณะครูวิทยากรประจำฐานให้การต้อนรับ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)