รับเกียรติบัตรวิทยากรขยายผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพร้อมครูเครือข่ายและการพัฒนาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

การรับเกียรติบัตรวิทยากรขยายผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพร้อมครูเครือข่ายและการพัฒนาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเข้ารับเกียรติบัตรวิทยากรขยายผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พร้อมครูเครือข่ายในกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2564 และรับเกียรติบัตรสำหรับครูปฐมวัย ที่เข้ารับการพัฒนาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเทศซอรี(Montessori) ในบริบท สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 จาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย