การตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลงานและนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และงานสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อันสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง