ปิดปรับปรุง

เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลการเรียน

ให้ตรงตามหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา