WWW.ANUBANCR.AC.TH
ข้อมูลบุคลากร   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ประจำปีการศึกษา   2554

Mvc-836.jpg (5477 bytes)
ข้อมูลครู นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ชาย หญิง รวม
 12 63  75  คน
ชาย หญิง รวม
2 8 10  คน
ชาย หญิง รวม
 - 10 10  คน

ประวัติ/ความเป็นมา คณะผู้บริหาร แผนการบริหารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปผลการเรียน