WWW.ANUBANCR.AC.TH
ข้อมูลนักเรียน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ประจำปีการศึกษา   2554

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่   1 87 102 189
อนุบาลปีที่   2 98 82 180
รวมนักเรียนระดับอนุบาล 185 184 359
ประถมศึกษาปีที่   1 101 117 218
ประถมศึกษาปีที่   2 126 102 228
ประถมศึกษาปีที่   3 132 115 247
ประถมศึกษาปีที่   4 110 130 240
ประถมศึกษาปีที่   5 128 108 236
ประถมศึกษาปีที่   6 105 115 220
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา 702 687 1389
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 887 871 1,758

ประวัติ/ความเป็นมา คณะผู้บริหาร แผนการบริหารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปผลการเรียน