เมนูหลัก
กิจกรรมของศูนย์อาเซียน
ภาพกิจกรรมของศูนย์อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน

ตราสัญลักษณ์
  สัญลักษณ์เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  พื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความ เป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า "asean" สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และ ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

                                   สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญที่ปรากฎ ในธงชาติของแต่ละ
                                  ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

                                  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

                                  สีแดง    หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

                                  สีขาว    หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

                         สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ธงอาเซียน    ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัติของอาเซียน สีของธงได้แก่  น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึง สีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
       สีน้ำเงินแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ  แดงบ่งชี้ความกล้าหาญและการก้วหน้า  ขาวแสดงความบริสุทธิ์  เหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
       รวงข้าว แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียน ให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหทดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผุกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
       วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน  ภาษาอังกฤษ

       อัตลักษณ์ของอาเซียน  อาเซียนต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนเองและความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชนของตน  เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน

       คำขวัญของอาเซียน        "One Vision, One Idenity, One Community"
                                         "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม"

       วันอาเซียน                     วันที่ 8 สิงหาคม

       เพลงประจำอาเซียน        เพลง The  ASEAN  Way (แต่งเพลงโดยคนไทย)