เมนูหลัก
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
กิจกรรมของศูนย์อาเซียน
ภาพกิจกรรมของศูนย์อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์อาเซียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
หลักการและเหตุผล

          รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558
          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEANตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียน
          2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายและโรงเรียนเครือข่าย
          3. ครู และนักเรียนของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
          1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีห้องศูนย์อาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
          2. โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียนพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ
          1. ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
          2. ศูนย์อาเซียนศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
          3. โรงเรียนเครือข่าย ประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมที่ดำเนินการ
          1.  ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
          2. พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา  โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดทำห้องศูนย์อาเซียน
          3. ประชาสัมพันธ์    
          4. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ

งบประมาณ          108,521                บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชนเข้าใจในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน
          2. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชนรู้หน้าที่  บทบาทการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนไปใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน
          3. ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน
          4. ชุมชนและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาอาเซียน
          5. โรงเรียนพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล