การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ 2567 นายพิษณุ คามวาศี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสัษฐา สุทธยาคม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ทางการศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณธรรมมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนหลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียน พบครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมด้านต่างๆ

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.