การสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมารตรฐาน CEFR

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนห้องเรียน MEP และ IEC ป.4-6 ในการเข้าสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมารตรฐาน CEFR ที่จะดำเนินการกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 ตามมาตรฐานโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(MEP) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะด้านภาษา Language Proficiency Testing Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพ/ข่าว: พวงผกา ธิวงค์เวียง

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.