การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน 25 ปีฟ้าขาว ก้าวสู่สากล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพุธ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเสกสรร รุณรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครู นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงาน 25 ปีฟ้าขาว ก้าวสูสากล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ในการนี้ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 – 6 โดย เด็กหญิงพิมพ์ไทย อาชีวะพนิช ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอนนายเสกสรร รุณรักษา การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ระดับชั้น ป.4 – 6 โดย เด็กหญิงธัตชา วุฒิชัย เด็กหญิงคณญดา ธรรมวัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอน นางพรพิมล ชัยนันท์

ภาพ: กลุ่มงาน ICT ข่าว: สุกัญญา วงค์ชัย

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.