ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดพื้นที่    

                        โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีที่ดินตามเอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข  ชร.29 น.ส.ล. ฉบับที่ 891/2504 และทะเบียนแปลงหมายเลขที่  ชร.1น.ส.ล.  ฉบับที่   888/2504 รวมพื้นที่ทั้งหมด  5 ไร่   2  งาน  25  ตารางวา                                                                                                                                                                                                     พื้นที่ที่ 2 (สันต้นเปา) เลขที่ 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.