คณะกรรมการสถานศึกษา

นายวันชัย ธนาบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายโอภาส สุขเจริญไกรศรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายดำรงค์ ดีแก้วที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ดร.วิรุณสิริ ใจมาที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสุธีวรกิจผู้แทนองค์กรศาสนา
นายสมฤทธิ์ สันธิผู้แทนองค์กรชุมชน
นายอัจฉริยะ ผามั่งผู้แทนศิษย์เก่า
นายสิทธิการ หวันแก้วผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสัษฐา สุทธยาคมผู้แทนผู้ปกครอง
นายเมธี พรมเสนผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววรัชยา โกแสนตอผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิวัฒน์ ธิราชผู้ทรงคุณวุฒิ
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.