คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
เบอร์โทร : 095-9396615
E-mail : Pitsanu18eed@gmail.com
นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 084-3735322
E-mail : kanphak@gmail.com
นางสาวนิศากร ขันใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 091-2457971
E-mail : nisagorn.kunjai@gmail.com
นายฐปนนท์ ใจกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 093-1318777
E-mail : thapanonjaikla@gmail.com

นายยศวริศ สิงหราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 082-8599998
E-mail : krutop10@gmail.com
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.