คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสมนึก จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
นางสาวนิศากร ขันใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ
นายฐปนนท์ ใจกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารบุคคล
นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป