คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
เบอร์โทร : 095-9396615
E-mail : Pitsanu18eed@gmail.com
นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 080-8366659
E-mail : krumetasit9@gmail.com
นางณกมล วิริยางกูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร :
E-mail : Nakamon@anubancr.ac.th
นางสาวธนิตา คำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารการเงินและพัสดุ
เบอร์โทร :
E-mail : Thanida@anubancr.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร :
E-mail : Lanna@anubancr.ac.th
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.