บุคลากร ปฐมวัย

นางจินดา สารข้าวคำ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางมณีวัลย์ บุดดีครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางพิมใจ สนประเทศครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางพิมพา สุริยะพรหมชัยครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางขนิษฐา วังมณีครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางบังอร ฮ่วนสกุลครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางรุ่งฤดี มโนใจครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทองครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางสาววรากร ชินะกุลครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางกรรณิกา โทษาธรรมครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางสาวพัชราวลัย ไชยมั่นครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวมาลี แก้วสุขครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
นางสาวสุนิสา คำสมุทรครูสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
นายธนวัฒน์ รัตนโกสินครูสอนดนตรี
นายกัมพล ขันคำครูสอนว่ายน้ำ
Miss. Monika Soniครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
Miss.Ednalyn Gabriel Mirabuenoครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
Miss.Kristine Mangampo Ibarraครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
Mrs.Eleni Votsariครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
Miss.Venus Jose Langcaoครูสอนภาษาอังกฤษ​