บุคลากร ปฐมวัย

นางมณีวัลย์ บุดดี
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวิตรี สุขใสพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/1
นางพิมใจ สนประเทศครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางวรรณา ไชยประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/2
นางสาวตรีญาพร แสนมหายักษ์ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางฐิติรัตน์ ไชยวงศ์พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/3
นางขนิษฐา วังมณีครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางสุพัตรา ปัญโญพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/4
นางสาวศลิษา ใจตรงครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางสาวรัตติกาล จิตมโนวรรณพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/5
นางบังอร ฮ่วนสกุลครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
Mrs.Tatiana Lebedevaครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวนิตยา ไชยชมพลพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/6
นางรุ่งฤดี มโนใจครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
Miss.Ednalyn Gabriel Mirabuenoครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
นางชนิศรณ์ ปิ่นแก้วพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/7
นางจินดา สารข้าวคำครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางภัทรธิดา ยศจนาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/1
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวจินตนา สันธิพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/2
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทองครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางปทุม เพ็ชรทองพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/3
นางสาววรากร ชินะกุลครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางสาวเสาวลักษณ์ ปาสำลีพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/4
นางกรรณิกา โทษาธรรมครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางใจแก้ว พิชิตเดชพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/5
นางทัณฑิมา ไชยสุครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
Miss.Kristine Mangampo Ibarraครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวสมหญิง ชมภูทิพย์พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/6
นางสาวมาลี แก้วสุขครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
Mrs.Eleni Votsariครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
นางสาวขวัญเรือน สิทธิขันแก้วพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/7
นางสาวสุนิสา คำสมุทรครูสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
นายธนวัฒน์ รัตนะโกสินครูสอนดนตรี
นายกัมพล ขันคำครูสอนว่ายน้ำ
นางสาวธัญพิชชา เมืองคำครูสอนว่ายน้ำ
Miss.Venus Jose Langcaoครูสอนภาษาอังกฤษ​