บุคลากร ปฐมวัย

นางจินดา สารข้าวคำ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทองครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางสาววรากร ชินะกุลครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางกรรณิกา โทษาธรรมครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางสาวดรุณี ไชยวรรณะครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวมาลี แก้วสุขครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
นางมณีวัลย์ บุดดีครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางพิมใจ สนประเทศครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวตรีญาพร แสนมหายักษ์ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางขนิษฐา วังมณีครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางบังอร ฮ่วนสกุลครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางรุ่งฤดี มโนใจครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวสุนิสา คำสมุทรครูสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
นายธนวัฒน์ รัตนโกสินครูสอนดนตรี
นายกัมพล ขันคำครูสอนว่ายน้ำ
Miss. Monika Soniครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
Miss.Ednalyn Gabriel Mirabuenoครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
Miss.Kristine Mangampo Ibarraครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
Mrs.Eleni Votsariครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
Miss.Venus Jose Langcaoครูสอนภาษาอังกฤษ​