บุคลากร ปฐมวัย

นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางจินดา สารข้าวคำครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นายกัมพล ขันคำครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางภัทรธิดา ยศจนาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/1
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นายธนวัฒน์ รัตนะโกสินครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวจินตนา สันธิพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/2
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทองครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางสาวสุนิสา คำสมุทรครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางปทุม เพ็ชรทองพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/3
นางกรรณิกา โทษาธรรมครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางใจแก้ว พิชิตเดชพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/4
นางทัณฑิมา ไชยสุครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
Miss.Kristine Mangampo Ibarraครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางสมหญิง ชมภูทิพย์พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/5
นางสาวมาลี แก้วสุขครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวขวัญเรือน สิทธิขันแก้วพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 2/6
นางมณีวัลย์ บุดดีครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวิตรี สุกใสพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/1
นางพิมใจ สนประเทศครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางวรรณา ไชยประเสริฐพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/2
นางสาวตรีญาพร แสนมหายักษ์ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางฐิติรัตน์ ไชยวงค์พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/3
นางขนิษฐา วังมณีครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางสาวสุพัตรา ปัญโญพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/4
นางสาววรากร ชินะกุลครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางสาวรัตติกาล จิตมโนวรรณพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/5
นางบังอร ฮ่วนสกุลครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
Mrs.Tatiana Lebedevaครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวนิตยา ไชยชมพลพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/6
นางรุ่งฤดี มโนใจครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
Miss.Ednalyn Gabriel Mirabuenoครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
นางชนิศรณ์ ปิ่นแก้วพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 3/7
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.