บุคลากร ป.1

นางอัญชรี จันทราษฎร์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางเมทินี แสนสุยะครูประจำชั้น ป.1/1
นายวิทยา สุภาวรรณครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวสายรุ้ง วงศ์ภักดิ์ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวเจนจิรา หาญกุลครูประจำชั้น ป.1/2
นางจิตภิญญา แก้วประภาครูประจำชั้น ป.1/3
นางศิริลักษณ์ อิ่นคำครูประจำชั้น ป.1/3
นางพรรณิภา สอนแก้วครูประจำชั้น ป.1/4
นางสาวฤทัยรัตน์ ไวยะกาครูประจำชั้น ป.1/4
นางอัญชรี จันทราษฎร์ครูประจำชั้น ป.1/5
นายกฤษฎา แสงแก้วครูประจำชั้น ป.1/5
นางดรุณี ไชยวรรณะครูประจำชั้น ป.1/6
นางธันวาลักขณ์ ขัตติวังครูประจำชั้น ป.1/6
นางสุภา เชื้อเมืองพานครูประจำชั้น ป.1/7
นางสาวจุฑามาศ คำมูลครูประจำชั้น ป.1/7
Miss.Donna Kinchay Langcaoครูประจำชั้น ป.1/7
นางพันธ์ทิพา คชนิลครูประจำชั้น ป.1/8
Miss.Alejandra Perez Barrigaครูประจำชั้น ป.1/8
นางสาวจิระนันท์ จันทร์สว่างผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/8
นางชุมพร ศรีโชติครูประจำชั้น ป.1/9
Mr.Avinash Kuikelครูประจำชั้น ป.1/9
นางสาวพิชยา ขัตติยะผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/9
นางฉลวย นุชนิยมครูประจำชั้น ป.1/10
นายรชตพล ฟองคำครูประจำชั้น ป.1/10
นางเทียรมณี เทพนิลครูประจำชั้น ป.1/11
นายธีรพงศ์ อ่องกลั่นครูประจำชั้น ป.1/11