บุคลากร ป.1

นางพันธ์ทิพา คชนิล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางเมทินี แสนสุยะครูประจำชั้น ป.1/1
นายวิทยา สุภาวรรณครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวสายรุ้ง วงศ์ภักดิ์ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวเจนจิรา หาญกุลครูประจำชั้น ป.1/2
นางจิตภิญญา แก้วประภาครูประจำชั้น ป.1/3
นางศิริลักษณ์ อิ่นคำครูประจำชั้น ป.1/3
นางพรรณิภา สอนแก้วครูประจำชั้น ป.1/4
นางสาวฤทัยรัตน์ ไวยะกาครูประจำชั้น ป.1/4
นางอพันตรี คำคุณเมืองครูประจำชั้น ป.1/5
นายกฤษฎา แสงแก้วครูประจำชั้น ป.1/5
นางดรุณี ไชยวรรณะครูประจำชั้น ป.1/6
นางธันวาลักขณ์ ขัตติวังครูประจำชั้น ป.1/6
นางสุภา เชื้อเมืองพานครูประจำชั้น ป.1/7
นางสาวจุฑามาศ คำมูลครูประจำชั้น ป.1/7
Miss.Donna Kinchay Langcaoครูประจำชั้น ป.1/7
นางพันธ์ทิพา คชนิลครูประจำชั้น ป.1/8
Miss.Rona Jene Selgas Taldeครูประจำชั้น ป.1/8
นางสาวธัญชนิต เมืองอินทร์ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/8
นางชุมพร ศรีโชติครูประจำชั้น ป.1/9
Miss.Vanessa Faustino Bautistaครูประจำชั้น ป.1/9
นางสาวธัญชนก แก้วฟูผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/9
นางสาวพรทิพย์ จินะไชยครูประจำชั้น ป.1/10
นายรชตพล ฟองคำครูประจำชั้น ป.1/10
นางเทียรมณี เทพนิลครูประจำชั้น ป.1/11
นายธีรพงศ์ อ่องกลั่นครูประจำชั้น ป.1/11
นางศิริลักษณ์ อิ่นคำครูประจำชั้น ป.1/12
Mr.Jose Diego Bran Barrientosครูประจำชั้น ป.1/12
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.