บุคลากร ป.1

นางจิตภิญญา แก้วประภา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางเมทินี อินต๊ะปาครูประจำชั้น ป.1/1
นายวิทยา สุภาวรรณครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวธรรมพร มณีสารครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวสายรุ้ง วงศ์ภักดิ์ครูประจำชั้น ป.1/2
นางศิริลักษณ์ อิ่นคำครูประจำชั้น ป.1/3
นางสาวฤทัยรัตน์ ไวยะกาครูประจำชั้น ป.1/4
นางพรรณิภา สอนแก้วครูประจำชั้น ป.1/4
นางอัญชรี จันทราษฎร์ครูประจำชั้น ป.1/5
นางเทียรมณี เทพนิลครูประจำชั้น ป.1/6
นางสุภา เชื้อเมืองพานครูประจำชั้น ป.1/7
นางธันวาลักขณ์ ขัตติวังครูประจำชั้น ป.1/7
นางพันธ์ทิพา คชนิลครูประจำชั้น ป.1/8
นางชุมพร ปูคำครูประจำชั้น ป.1/9
นางสาวจุฑามาศ คำมูลครูประจำชั้น ป.1/1
นายกฤษฎา แสงแก้วครูประจำชั้น ป.1/5
นายธีรพงศ์ อ่องกลั่นครูประจำชั้น ป.1/6
นางสาวเจนจิรา หาญกุลครูประจำชั้น ป.1/6
Miss.Donna Kinchay Langcaoครูประจำชั้น ป.1/7
Miss.Alejandra Perez Barrigaครูประจำชั้น ป.1/8
Mr.Avinash Kuikelครูประจำชั้น ป.1/9
นายธนวัฒน์ ทองเลิศผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/8
นางสาวพิชยา ขัตติยะผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.1/9