บุคลากร ป.2

นางนิตยา ขันทะหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวเกวลิน สุยะใหญ่ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวปรารถนา ไก่แก้วครูประจำชั้น ป.2/2
นางคนึง คำมาครูประจำชั้น ป.2/2
นางเบญจวรรณ บัวบานครูประจำชั้น ป.2/3
นายวิกาวี ชัยอารีย์ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวรพีพร เตมีศักดิ์ครูประจำชั้น ป.2/4
นายธงชัย ใจชราครูประจำชั้น ป.2/4
นางบุษบา ทะนันชัยครูประจำชั้น ป.2/5
นายสิทธิชัยใจนนท์ครูประจำชั้น ป.2/5
นายอินทนง จันตาครูประจำชั้น ป.2/6
นางสาวโยษิตา ปันโนครูประจำชั้น ป.2/6
นางทัศนีย์ เชื้ออุบลครูประจำชั้น ป.2/7
Mr.Cliff B Acedre ครูประจำชั้น ป.2/7
นางพรธิวา พันธุรีครูประจำชั้น ป.2/8
Mr.Chun Pong Steven Yuenครูประจำชั้น ป.2/8
นางสาวธัญวรรณ ศรีใสผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/8
นางกัญญาพัชร์ อินทร์เลื่อมครูประจำชั้น ป.2/9
Mr.Angwa Anong Quintinครูประจำชั้น ป.2/9
นางสาววัฒน์ธนภรณ์ จันทาพูนผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/9
นางนิตยา ขันทะครูประจำชั้น ป.2/10
นางสาวณัฐวรรณ ไชยศิริครูประจำชั้น ป.2/10
นางนภาพร จันทรังษีครูประจำชั้น ป.2/11
นางสุภาพร ชมภูเมืองชื่นครูประจำชั้น ป.2/11
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.