บุคลากร ป.2

นายอินทนง จันตาหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสุกัญญา วงค์ชัยครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์ครูประจำชั้น ป.2/1
นางเบญจวรรณ บัวบานครูประจำชั้น ป.2/2
นางคนึง คำมาครูประจำชั้น ป.2/2
นางกัญญาพัชร์ อินทร์เลื่อมครูประจำชั้น ป.2/3
Miss.Hongmei Liครูประจำชั้น ป.2/3
นายวิกาวี ชัยอารีย์ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวรพีพร เตมีศักดิ์ครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตรครูประจำชั้น ป.2/4
นางสุภาพร ชมพูเมืองชื่นครูประจำชั้น ป.2/5
นางศิวพร ภาระจริงครูประจำชั้น ป.2/5
นายอินทนง จันตาครูประจำชั้น ป.2/6
นางเนตรชนก ปูคำครูประจำชั้น ป.2/6
นางทัศนีย์ เชื้ออุบลครูประจำชั้น ป.2/7
Mrs.Nike Damar Wijayaครูประจำชั้น ป.2/7
นางพรธิวา พันธุรีครูประจำชั้น ป.2/8
Mr.Chun Pong Steven Yuenครูประจำชั้น ป.2/8
นางสาวธัญวรรณ ศรีใสผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/8
นางรุ่งนภา คำสมครูประจำชั้น ป.2/9
Mr.Angwa Anong Quintinครูประจำชั้น ป.2/9
นางสาววัฒน์ธนภรณ์ จันทาพูนผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/9
นางนิตยา ขันทะครูประจำชั้น ป.2/10
นางสาวณัฐวรรณ ไชยศิริครูประจำชั้น ป.2/10
นางนภาพร จันทรังษีครูประจำชั้น ป.2/11
นายณัฐวุฒิ กันติ๊บครูประจำชั้น ป.2/11
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.