บุคลากร ป.2

นางยุเพียรพร พงษ์สังกา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวรพีพร เตมีศักดิ์ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสุดธิดา เลิศรัตนวงศ์ครูประจำชั้น ป.2/2
นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาลครูประจำชั้น ป.2/4
นางสุภาพร ชมพูเมืองชื่นครูประจำชั้น ป.2/5
นางนภาพร จันทรังษีครูประจำชั้น ป.2/6
นางนิตยา ขันทะครูประจำชั้น ป.2/6
นางสาวจุฬารัตน์ ณ พิกุลครูประจำชั้น ป.2/7
นางทัศนีย์ เชื้ออุบลครูประจำชั้น ป.2/7
นางเพ็ญนภา อัตโสภณครูประจำชั้น ป.2/8
นางรุ่งนภา คำสมครูประจำชั้น ป.2/9
นางคนึง คำมาครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวรุ่งอรุณ อุปะละครูประจำชั้น ป.2/2
นางอารีย์ กันศรีเวียงครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตรครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวศิวพร คำมาครูประจำชั้น ป.2/5
Miss.Pu Xinครูประจำชั้น ป.2/6
Mr.Chun Pong Steven Yuenครูประจำชั้น ป.2/8
Mr.Angwa Anong Quintinครูประจำชั้น ป.2/9
นายจิรพนธ์ ฤทธิ์จอหอผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/8
นางสาวณัฐนันท์ จันต๊ะตึงผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/9