บุคลากร ป.2

นางสุภาพร ชมพูเมืองชื่น
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ป.2/5
นางพรธิวา พันธุรีครูประจำชั้น ป.2/1
นายอินทนง จันตาครูประจำชั้น ป.2/1
นางสุดธิดา เลิศรัตนวงศ์ครูประจำชั้น ป.2/2
นางยุเพียรพร พงษ์ลังกาครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวรพีพร เตมีศักดิ์ครูประจำชั้น ป.2/4
นางนภาพร จันทรังษีครูประจำชั้น ป.2/6
นางนิตยา ขันทะครูประจำชั้น ป.2/6
นางทัศนีย์ เชื้ออุบลครูประจำชั้น ป.2/7
นางเพ็ญนภา อัตโสภณครูประจำชั้น ป.2/8
นางรุ่งนภา คำสมครูประจำชั้น ป.2/9
นางคนึง คำมาครูประจำชั้น ป.2/2
นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตรครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวศิวพร คำมาครูประจำชั้น ป.2/5
นางสาวรุ่งอรุณ อุปะละครูประจำชั้น ป.2/7
Miss.Arhmee Dudalo Caerreonครูประจำชั้น ป.2/7
Mr.Chun Pong Steven Yuenครูประจำชั้น ป.2/8
Mr.Angwa Anong Quintinครูประจำชั้น ป.2/9
นายจิรพนธ์ ฤทธิ์จอหอผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/8
นางสาววัฒน์ธนภรณ์ จันทาพูนผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.2/9