บุคลากร ป.3

นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมืองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางพิกุล ธรรมลังกาครูประจำชั้น ป.3/1
นางศิวพร ภาระจริงครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวจิราภรณ์ ชัยวงค์ครูประจำชั้น ป.3/2
Miss.Arhmee Dudalo Caerreonครูประจำชั้น ป.3/2
นางณัฐรุจา ศรีคำครูประจำชั้น ป.3/3
นางสาวศลิษา ใจตรงครูประจำชั้น ป.3/3
นายบุญเกิด ทาบุญเป็งครูประจำชั้น ป.3/4
นางสาววราภรณ์  นันต๊ะนวลครูประจำชั้น ป.3/4
นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ครูประจำชั้น ป.3/5
นางสุทธิกานต์ ไชยขันธ์ครูประจำชั้น ป.3/5
นางณัฐวดี จิตต์แจ้งครูประจำชั้น ป.3/6
นางสาวธัญพิชชา เมืองคำครูประจำชั้น ป.3/6
นางพวงผกา ธิวงค์เวียงครูประจำชั้น ป.3/7
Mr. Jan Ian Guevarra Villanuevaครูประจำชั้น ป.3/7
นายเสกสรร  รุณรักษาครูประจำชั้น ป.3/8
Mr.Eric John Gompertsครูประจำชั้น ป.3/8
นางสาวจิรวรรณ อภิวงษาผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/8
นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมืองครูประจำชั้น ป.3/9
ครูประจำชั้น ป.3/9
นายชนะชัย  ขยันดีผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/9
นางหยาดพิรุณ ทองอาญาครูประจำชั้น ป.3/10
นางสาววรรณชฎากร สิทธิยศครูประจำชั้น ป.3/10
นางสาวนันท์นภัส  แสงดาครูประจำชั้น ป.3/11
นางสาวสุพพัตรา สนิทวงค์ครูประจำชั้น ป.3/11
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.