บุคลากร ป.3

นางพิกุล ธรรมลังกา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางประภารัตน์ วัฒนาครูประจำชั้น ป.3/2
นางณัฐรุจา ศรีคำครูประจำชั้น ป.3/3
นางพรทิพย์ ชัชวรัตน์ครูประจำชั้น ป.3/4
นางพิมพ์พรรณ สมสวยครูประจำชั้น ป.3/5
นางพวงผกา ธิวงค์เวียงครูประจำชั้น ป.3/6
นางสาวธิดารัตน์ สักลอครูประจำชั้น ป.3/6
นางฉลวย นุชนิยมครูประจำชั้น ป.3/7
นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ครูประจำชั้น ป.3/7
นางกัญญาพัชร์ อินทร์เลื่อมครูประจำชั้น ป.3/8
นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมืองครูประจำชั้น ป.3/9
นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวจิณัฐตา จานนอกครูประจำชั้น ป.3/2
ว่าที่ร้อยตรีอาภากร เครือสารครูประจำชั้น ป.3/3
นายกิตติคุณ ทาวางครูประจำชั้น ป.3/4
นางสาวเนตรนภา ธิโนชัยครูประจำชั้น ป.3/5
Miss.Aiza May Maguiwe Casumpaครูประจำชั้น ป.3/6
Mr.Eric John Gompertsครูประจำชั้น ป.3/8
Mr.Jose Diego Bran Barrientosครูประจำชั้น ป.3/9
นายกิตติศักดิ์ ใจพรหมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/8
นางสาวเนตรชนก ปูคำผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/9