บุคลากร ป.3

นางกัญญาพัชร์ อินทร์เลื่อม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ป.3/8
นางพิกุล ธรรมลังกาครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวปวีณา ช่างแท้ครูประจำชั้น ป.3/1
นางประภารัตน์ วัฒนาครูประจำชั้น ป.3/2
นางณัฐรุจา ศรีคำครูประจำชั้น ป.3/3
นางพรทิพย์ ชัชวรัตน์ครูประจำชั้น ป.3/4
นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ครูประจำชั้น ป.3/5
นางฉลวย นุชนิยมครูประจำชั้น ป.3/6
นางสาวพวงผกา ธิวงค์เวียงครูประจำชั้น ป.3/7
นางสาวธิดารัตน์ ทุมนาหาดครูประจำชั้น ป.3/7
นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมืองครูประจำชั้น ป.3/9
นางสาวจิณัฐตา จานนอกครูประจำชั้น ป.3/2
ว่าที่ร้อยตรีอาภากร เครือสารครูประจำชั้น ป.3/3
นายกิตติคุณ ทาวางครูประจำชั้น ป.3/4
นางสาวเนตรนภา ธิโนชัยครูประจำชั้น ป.3/5
Miss.Pu Xinครูประจำชั้น ป.3/5
Miss.Aiza May Maguiwe Casumpaครูประจำชั้น ป.3/7
Mr.Eric John Gompertsครูประจำชั้น ป.3/8
Mr.Jose Diego Bran Barrientosครูประจำชั้น ป.3/9
นายกิตติศักดิ์ ใจพรหมผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/8
นางสาวเนตรชนก ปูคำผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/9