บุคลากร ป.3

นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมือง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางพิกุล ธรรมลังกา ครูประจำชั้น ป.3/1
นายสิทธิชัย ใจนนท์ ครูประจำชั้น ป.3/1
นายนิรุตต์ ชัยมณี ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวศลิษา ใจตรง ครูประจำชั้น ป.3/2
นางณัฐรุจา ศรีคำ ครูประจำชั้น ป.3/3
ว่าที่ร้อยตรีอาภากร เครือสาร ครูประจำชั้น ป.3/3
นางหยาดพิรุณ ทองอาญา ครูประจำชั้น ป.3/4
Miss.Arhmee Dudalo Carreon ครูประจำชั้น ป.3/4
นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ ครูประจำชั้น ป.3/5
นางสุทธิกานต์ ไชยขันธ์ ครูประจำชั้น ป.3/5
นายเสกสรร รุณรักษา ครูประจำชั้น ป.3/6
นางสาวสุพพัตรา สนิทวงค์ ครูประจำชั้น ป.3/6
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง ครูประจำชั้น ป.3/7
Mr. Jan Ian Guevarra Villanueva ครูประจำชั้น ป.3/7
นางสาวธัญพิชชา เมืองคำ ครูประจำชั้น ป.3/7
นางสาวธิดารัตน์ ทุมนาหาด ครูประจำชั้น ป.3/8
Mr.Eric John Gomperts ครูประจำชั้น ป.3/8
นางสาวจิรวรรณ อภิวงษา ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/8
นางสาวสุรีรัตน์ ดำรงค์เมือง ครูประจำชั้น ป.3/9
Mr.Jose Diego Bran Barrientos ครูประจำชั้น ป.3/9
นายชยพล ธนาทรัพย์ชัยกุล ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.3/9
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.