บุคลากร ป.4

นางกฤตยา โพธิ์คำ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางมณีรัตน์ ทะระมาครูประจำชั้น ป.4/2
นางอุไร อุตอิ่นแก้วครูประจำชั้น ป.4/3
นางอัญไอรินทร์ ราชาครูประจำชั้น ป.4/4
นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวีครูประจำชั้น ป.4/5
นางแจ่มจิตร แก้วรากมุขครูประจำชั้น ป.4/6
นางศิริพร ปิ่นเงินครูประจำชั้น ป.4/6
นางสาววัชรีวัลย์ จันทร์อาสาครูประจำชั้น ป.4/7
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุมครูประจำชั้น ป.4/8
นางมาณี ศรีชัยอินทร์ครูประจำชั้น ป.4/9
นายศราวุฒิ ชัยสาครูประจำชั้น ป.4/2
นายณัฐวุฒิ ศรีสุขครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวศวิมล จันทะบาลครูประจำชั้น ป.4/5
张珈瑜
Mr.JiaYu Zhang
ครูประจำชั้น ป.4/5
นายเนติวัฒน์ จันธิบูลย์ครูประจำชั้น ป.4/7
Mr.Bruno  Faggiครูประจำชั้น ป.4/8
Mr.Sigfred Layagครูประจำชั้น ป.4/9
นางสาวอมรรัตน์ เชื้อเจ็ดตนผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/8
นางสาวอมิตรา คำลือผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/9