บุคลากร ป.4

นางมาณี  ศรีชัยอินทร์หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาววัชรีวัลย์ จันทร์อาสาครูประจำชั้น ป.4/1
นายกรสมรรถ จันทร์ใสครูประจำชั้น ป.4/1
นางมณีรัตน์ ทะระมาครูประจำชั้น ป.4/2
นายการัณยภาค โลมากุลครูประจำชั้น ป.4/2
นางรุ่งอรุณนะทีครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวเนตรนภา  ธิโนชัยครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวรณิดา ดนัยดุริยะครูประจำชั้น ป.4/4
นายชาญยุทธ  ตาแก้วครูประจำชั้น ป.4/4
นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวีครูประจำชั้น ป.4/5
นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์ครูประจำชั้น ป.4/6
นางศิริพร ปิ่นเงินครูประจำชั้น ป.4/7
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุมครูประจำชั้น ป.4/8
Mr. Norwin Balao-As Malanesครูประจำชั้น ป.4/8
นางมาณี  ศรีชัยอินทร์ครูประจำชั้น ป.4/9
Miss.Jeanilyn Alferez Dapetilloครูประจำชั้น ป.4/9
นางสาววริศรา  ชัยวิยารัตน์ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/9
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.