บุคลากร ป.4

นางกฤตยา โพธิ์คำ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางมณีรัตน์ ทะระมา ครูประจำชั้น ป.4/2
นางแจ่มจิตร  แก้วรากมุข ครูประจำชั้น ป.4/3
นางอัญไอรินทร์ ราชา ครูประจำชั้น ป.4/4
นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี ครูประจำชั้น ป.4/5
นางปานหทัย  เมืองอินทร์ ครูประจำชั้น ป.4/5
นางจีรพร  จันทร์ต๊ะวงค์ ครูประจำชั้น ป.4/6
นางศิริพร ปิ่นเงิน ครูประจำชั้น ป.4/6
นางสาววัชรีวัลย์ จันทร์อาสา ครูประจำชั้น ป.4/7
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม ครูประจำชั้น ป.4/8
นางมาณี ศรีชัยอินทร์ ครูประจำชั้น ป.4/9
นายศราวุฒิ ชัยสา ครูประจำชั้น ป.4/2
นายณัฐวุฒิ ศรีสุข ครูประจำชั้น ป.4/3
นายชาญยุทธ  ตาแก้ว ครูประจำชั้น ป.4/1
 Mr.Neba Celestine Che ครูประจำชั้น ป.4/6 
Miss.Lebohang Norma Jean Maya ครูประจำชั้น ป.4/8
Mr.Aymen  Limem ครูประจำชั้น ป.4/9
นางสาวอมรรัตน์ เชื้อเจ็ดตน ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/8
นางสาววริศรา  ชัยวิยารัตน์ ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/9