บุคลากร ป.4

นางมาณี  ศรีชัยอินทร์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาววัชรีวัลย์ จันทร์อาสา ครูประจำชั้น ป.4/1
นางจีรพร  จันทร์ต๊ะวงค์ ครูประจำชั้น ป.4/1
นางมณีรัตน์ ทะระมา ครูประจำชั้น ป.4/2
นายการัณยภาค โลมากุล ครูประจำชั้น ป.4/2
นางรุ่งอรุณนะที ครูประจำชั้น ป.4/3
นายชาญยุทธ  ตาแก้ว ครูประจำชั้น ป.4/3
นางอัญไอริณทร์ ราชา ครูประจำชั้น ป.4/4
นางสาวสุริจันทร์ ยองทรัพย์ทวี ครูประจำชั้น ป.4/5
นางสาวเนตรนภา  ธิโนชัย ครูประจำชั้น ป.4/5
นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์ ครูประจำชั้น ป.4/6
Miss.Piao Long ครูประจำชั้น ป.4/6 
นางศิริพร ปิ่นเงิน ครูประจำชั้น ป.4/7
Mr.Neba Celestine Che ครูประจำชั้น ป.4/7 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม ครูประจำชั้น ป.4/8
Mr. Norwin Balao-As Malanes ครูประจำชั้น ป.4/8
นางสาวปริยากร นรรัตน์ ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/8
นางมาณี  ศรีชัยอินทร์ ครูประจำชั้น ป.4/9
Mr.Aleksei  Kononov ครูประจำชั้น ป.4/9
นางสาววริศรา  ชัยวิยารัตน์ ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.4/9

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.