บุคลากร ป.5

นางวรรณภา เตจ๊ะ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ป.5/8
นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณครูประจำชั้น ป.5/1
นายอนันต์ยศ ประมาณครูประจำชั้น ป.5/1
นางพรธิวา พันธุรีครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาวกมลชนก ยองคำครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวกัลยา แต่งตั้งครูประจำชั้น ป.5/6
นางวิลาวรรณ เชยบาลครูประจำชั้น ป.5/7
นางชาลิณี ยะโก๊ะครูประจำชั้น ป.5/9
นายณัฐวุฒิ ช่างสอนครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพานครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวจิราภรณ์ ป้อมฝั้นครูประจำชั้น ป.5/7
Mrs. Nelia S. Abellanosaครูประจำชั้น ป.5/6
Mr.Gleeson Dobsonครูประจำชั้น ป.5/8
Mr. Andrew James Mastersครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวมัตติกา จันทร์ลือผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/8
นายกานต์ สีเงินผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/9