บุคลากร ป.5

นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาลหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางกัญญณัฐ  ไชยชะนะครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวกัญญารัตน์ พลูคำครูประจำชั้น ป.5/1
นางโศภิตา  สุนทรครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวพชรพร วงศ์ใหญ่ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวธิดารัตน์  ธรรมโม

ครูประจำชั้น ป.5/3
นายณัฐวุฒิ ช่างสอนครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ครูประจำชั้น ป.5/4
นางพิมพ์พรรณ  สมสวยครูประจำชั้น ป.5/5
นายอนันต์ยศ ประมาณครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวกมลชนก ยองคำครูประจำชั้น ป.5/6
นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพานครูประจำชั้น ป.5/6
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ครูประจำชั้น ป.5/7
Mrs.Nelia Suyu  Abellanosaครูประจำชั้น ป.5/7
นางวรรณภา  เตจ๊ะครูประจำชั้น ป.5/8
นางสาวมณีรัตน์ ประสงค์อมรชัยผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/8
นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาลครูประจำชั้น ป.5/9
Mr.Jacob Masihครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวศิริมาศ กันแก้วผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/9

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.