บุคลากร ป.5

นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ป.5/9
นางพิมพ์พรรณ  สมสวย ครูประจำชั้น ป.5/1
นายอนันต์ยศ ประมาณ ครูประจำชั้น ป.5/1
นางชาลิณี  ยะโก๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาวกมลชนก ยองคำ ครูประจำชั้น ป.5/5
นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ ครูประจำชั้น ป.5/6
นางวิลาวรรณ เชยบาล ครูประจำชั้น ป.5/7
นางวรรณภา  เตจ๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/8
นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพาน ครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวจิราภรณ์ ป้อมฝั้น ครูประจำชั้น ป.5/7
Mr.Jiayu  Zhang ครูประจำชั้น ป.5/5
Mrs. Nelia Suyu  Abellanosa ครูประจำชั้น ป.5/6
Miss.Marta  Lukiv ครูประจำชั้น ป.5/8
Mr. Greeson Stanley Dobson ครูประจำชั้น ป.5/9
นางชไมพร  เวียงสีมา ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/8
นายกานต์ สีเงิน ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/9