บุคลากร ป.5

                นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางพิมพ์พรรณ  สมสวย ครูประจำชั้น ป.5/1
นายอนันต์ยศ ประมาณ ครูประจำชั้น ป.5/1
นางชาลิณี  ยะโก๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวพชรพร วงศ์ใหญ่ ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ ครูประจำชั้น ป.5/3
นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ ครูประจำชั้น ป.5/4
นางวิลาวรรณ เชยบาล ครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวกัญญารัตน์ พลูคำ ครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวกมลชนก ยองคำ ครูประจำชั้น ป.5/6
นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพาน ครูประจำชั้น ป.5/6
นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ ครูประจำชั้น ป.5/7
Mrs.Nelia Suyu  Abellanosa ครูประจำชั้น ป.5/7
นางวรรณภา  เตจ๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/8
Mr.Joseph Hager Helton Howard ครูประจำชั้น ป.5/8
นางสาวมณีรัตน์ ประสงค์อมรชัย ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/8
นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาล ครูประจำชั้น ป.5/9
Mr.Muhammad Waqar ครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวศิริมาศ กันแก้ว ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/9

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.