บุคลากร ป.5

นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
นางพิมพ์พรรณ  สมสวย ครูประจำชั้น ป.5/1
นายอนันต์ยศ ประมาณ ครูประจำชั้น ป.5/1
นางชาลิณี  ยะโก๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวพชรพร วงศ์ใหญ่ ครูประจำชั้น ป.5/2
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน์ ครูประจำชั้น ป.5/3
นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาวนีรชา  บูรพา ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาวกมลชนก ยองคำ ครูประจำชั้น ป.5/5
นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพาน ครูประจำชั้น ป.5/5
นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ ครูประจำชั้น ป.5/6
Mrs. Nelia Suyu  Abellanosa ครูประจำชั้น ป.5/6
นางวิลาวรรณ เชยบาล ครูประจำชั้น ป.5/7
นางสาวกัญญารัตน์ พลูคำ ครูประจำชั้น ป.5/7
นางวรรณภา  เตจ๊ะ ครูประจำชั้น ป.5/8
Mr.Richard Pacaldo Amar ครูประจำชั้น ป.5/8
นางสาวบูเพียว มาเยอะ ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/8
นางละลิตรา   ฐิติวงศ์ไพศาล ครูประจำชั้น ป.5/9
Mr.Muhammad Waqar ครูประจำชั้น ป.5/9
นางสาวศิริมาศ กันแก้ว ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ป.5/9