ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2497 โดยนายวิศิษฐ์เรืองอำพร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เสนอขออนุมัติใช้ที่ดินต่อกรมสามัญศึกษา และของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เปิดทำการสอนในปีพ.ศ.2498 โดยนายเลื่อน  กฤษณมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมัยนั้นเป็นประธานมีนักเรียน 27 คนชาย18 คนหญิง 9 คนครู 2 คน ครูใหญ่คือ นางสาวศรีสะอาด  สุขานุศาสตร์  และนางสาวอุษา   บุญค้ำ   เป็นครูประจำชั้น ต่อมานางสาวศรีสะอาด  สุขานุศาสตร์    ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้นางอุษา ตันสุวัฒน์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2505     ต่อมา นางอุษาตันสุวัฒน์     ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง   โชติช่วง    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2507   ต่อมาทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง   โชติช่วงย้ายไปดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจุฑามาศ    จันทร์เข็ม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2531  จนเกษียณอายุราชการในวันที่30  กันยายน  2543ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสายัณห์  นุกูล มาดำรงตำแหน่งในวันที่  9 ตุลาคม2543  และนายสายัณห์  นุกูลได้ลาออกจากราชการวันที่  3 มีนาคม  2547  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา ศรีสุวรรณ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม  2547เกษียณอายุราชการวันที่  30กันยายน  2548  ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายจำนงค์  พรมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2553 ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายมงคล  สุภามณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายสมนึก  จันทร์แดง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 4 คนได้แก่นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน  นางสาวนิศากร  ขันใจ  นายฐปนนท์  ใจกล้า และนายยศวริศ  โชติการจักรรัตน์

                     วันที่  16   เดือนพฤษภาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1ได้ส่งมอบพื้นที่โรงเรียนบ้านสันต้นเปาให้อยู่ในการดูแลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยทางโรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับย้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปาจำนวน 39 คน เข้ามาเรียนรวมกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไปเรียนในที่พื้นที่สันต้นเปา