ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading test :RT)

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่ง ได้รับผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading test:RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วประเทศ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 14 คน ดังต่อไปนี้

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.