ผลสอบ NT 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test: NT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 19 คน

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.