พิธีจับฉลากนักเรียนชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดำเนินการ ดูแล กำกับ ติดตาม อำนวยความสะดวก แก่ผู้ปกครอง นักเรียนที่เข้ารับการจับสลากนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.