วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

              “ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ (Missions)

               1. ส่งเสริมและพัฒนหลักตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

               2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาหของสถานศึกษา

               3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

               4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Ctizen) และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ

               5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

               6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรในการนำนวัตกรรม/ผลวิจัยไปใช้ เพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

               7. พัฒนาศูนการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ

ค่านิยมองค์กร (VALUES)

               ค่านิยมองค์กรโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (Anuban Chiangrai)

               A : Attentive ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม

               N : Network การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

               B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส

               C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร

               R : Respect มีความเคารพ นอบน้อม

 

 

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.