วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

              “ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ (Missions)

               1. ส่งเสริมและพัฒนหลักตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

              2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

              3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

              4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ

              5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

              6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำนวัตกรรม/ผลวิจัยไปใช้ เพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

              7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ

              8. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ค่านิยมองค์กร (VALUES)

               ค่านิยมองค์กรโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (Anuban Chiangrai)

               A : Attentive ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม

               N : Network การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

               B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส

               C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร

               R : Respect มีความเคารพ นอบน้อม

ประเด็นกลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย

 

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.