สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์             รูปวงกลมใหญ่ล้อมรอบคติพจน์ และนามโรงเรียนรูปวงกลมเล็กเป็นลายกนก ล้อมรอบตรา  อ และดอกบัว  ( อ สีน้ำเงิน   ดอกบัว สีชมพู)

ความหมายของตราสัญลักษณ์

                    วงกลมใหญ่                 หมายถึง  ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                    วงกลมเล็กลายกนก        หมายถึง  การรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย

                    รูปอักษรไทย อ             คือ อนุบาล แรกเริ่มความไร้เดียงสา

                    รูปดอกบัวสีชมพู           คือ ดอกไม้อันทรงคุณค่าด้านพุทธบูชา เปี่ยมด้วยคุณธรรมน้อมนำใจสำหรับครอบครัวอนุบาล

สีประจำโรงเรียน      ฟ้า – ชมพู 

                                                                                          

ดอกไม้ประจำโรงเรียน         ดอกหางนกยูง

                                                                     

คติพจน์ประจำโรงเรียน              สุโข     ปญฺญาปฏิลาโภ   (ความได้ปัญญา   ก่อให้เกิดสุข)

คำขวัญประจำโรงเรียน              มารยาทดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อักษรย่อของโรงเรียน                อบ.ชร.

ปรัชญาโรงเรียน                        ความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์                                    ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย

เอกลักษณ์                                   เป็นเลิศทางวิชาการ

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.