กิจกรรมอิ่มบุญปฐมวัย

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นปฐมวัย ร่วมกิจกรรมอิ่มบุญ ทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.