ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ณ วัดกลางเวียง

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประจำปี 2567 การจัดงานดังกล่าวเพื่อการฟื้นฟู รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนอยู่คู่กับ ชาวล้านนา และเป็นการส่งเสริมให้แต่งกายชุดพื้นเมือง ให้รักษาวัฒนธรรมต่อไป

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.