The BEST NSM JSI Science Presentation of 2024

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำโดยนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ดังนี้ เด็กหญิงจิรชญา ชั่งใจ (น้องน้ำอิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ The BEST NSM JSI Science Presentation of 2024 โครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.